haben, sein, werden

zu sein -olmaq\ zu haben –malikolmaq

Zu sein-olmaq(zu-maq2 )

Zamanlara   görə İşlədilməsi

Präsens-İndiki Zaman

Ich bin kein Lehrer.-Mənmüəllimdeyiləm.

Du bist krank. –Sənxəstəsən

Er ist mein Bruder. – O mənimqardaşımdır.

Sie ist deine Schwester. –O səninbacındır.

Es ist  schönes Mädchen.-O gözəlqızdır.

Wir sind aus Deutschland.

 BizAlmaniyadanıq.

Ihr seid glüglich.-Sizxoşbəxtsiz.

Sie sind unsere Freunde. –Onlarbizimdostlarımızdır.

Sie sind eine Frau. – Sizbirxanımsınız.

Präteritum-Keçmiş Zaman

Ich war kein Lehrer.-Mənmüəllimdeyildim.

Du warst krank. –Sənxəstəidin.

Er war mein Lehrer. – O mənimmüəllimimidi.

Sie war deine Lehrerin. –O səninmüəlliminidi.

Es war  schönes Mädchen.-O gözəlqızidi.

Wir waren in Deutschland. – BizAlmaniyadaidik.

Ihr wart glüglich.-Sizxoşbəxtidiniz.

Sie waren unsere Freunde. –Onlarbizimdostlarımızidi.

Sie waren krank. – Sizxəstəidiniz.

            Perfekt-İndiki bitmiş zaman\Nəqli keçmiş zaman

Burada zu sein – feili köməkçi feil olaraq işlədilir və zu sein – əsas  feili  sifət formasında gələrək cümlənin sonunda işlədilir.

Ich bin in der Türkei gewesen. – Mən Türkiyədə olmuşam

Du bist hier gewesen.-Sən burada olmusan.

Er ist zu unserem Haus gewesen.- O bizimevimizdəolub.

Sie ist krank gewesen.-O xəstəolub.

Es ist glüglich gewesen.-O xoşbəxtolub.

Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland gewesen.-AlmaniyaFederativRespublikasındaolmuşuq.

Ihr seid in Russland gewesen. –SizRusiyadaolmusunuz.

Sie sind in unserem Dorf gewesen. –Onlarbizimkənddəolublar.

Sie sind müde gewesen. –Sizyorulubsunuz.

Plusquamperfekt-Keçmiş bitmiş zaman\Uzaq keçmiş zaman

Burada zu sein – feili köməkçi feil olaraq mübtədadan sonra işlədilir və zu sein – əsas feil feili sifət formasında gələrək cümlənin sonunda işlədilir.

Ich war in der Türkei gewesen. – Mən Türkiyədə  olmuşdum.

Du warst hier gewesen.-Sən burada olmuşdun.

Er war zu unserem Haus gewesen.- O bizim evimizdə olmuşdu.

Sie war krank gewesen.-O xəstə olmuşdu.

Es war glüglich gewesen.-O xoşbəxt olmuşdu.

Wir waren in der Bundesrepublik Deutschland gewesen.-Almaniya  FederativRespublikasındaolmuşduq.

Ihr wart in Russland gewesen. –SizRusiyadaolmuşduunuz.

Sie waren in unserem Dorf gewesen. –Onlarbizimkənddəolmuşdular.

Sie waren müde gewesen. –Sizyorulmuşdunuz.

Konjunktiv I-zu seinàseien

Ich sei

Du sei(e)st

Er sei

Sie sei

Es sei

Wir seien

Ihr sei(e)t

Sie seien

Sie seien

 

Konjunktiv IIzu seinàwären

Ich wäre

Du wär(e)st

Er wäre

Sie wäre

Es wäre

Wir wären

Ihr wäret

Sie wären

Sie wären

 

 

 

 

 

 

Zu haben-feili

(zu-maq2 )

Haben –feilindənsonraisimlər Akkusativ halındaolur.

Präsens-İndiki Zaman

Əsas feil kimiàzu haben-malikolmaq

Ich habe ein Haus.-Mənimbirevimvar.

Du hast einen Computer.-Sənin bir komputerin var.

Er hat einen Sohn.-Onun bir oğlu var.

Sie hat  eine Tochter.-Onun bir qızı var.

Es hat  einen Garten.-Onun bir bağı var.

Wir haben zwei Hefte-Bizimikidəftərimizvar.

Ihr habt drei Bücher.-Sizin üç kitabınız var.

Sie haben vier Blumen.-Onlarındördgülüvar.

Sie haben eine Blume.-Sizinbirgülünüzvar.

Präteritum-Keçmiş zaman

Ich hatte ein Haus.-Mənimbirevimvaridi.

Du hattest einen Computer.-Sənin bir komputerin var idi.

Er hatte ein  Zimmer.-Onun bir otağı var idi.

Sie hatte  ein Problem.-Onun bir problemi var idi.

Es hatte  einen Garten.-Onun bir bağı var idi.

Wir hatten zwei Hefte-Bizimikidəftərimizvaridi.

Ihr hatte drei Bücher.-Sizin üç kitabınız var idi.

Sie hatten vier Blumen.-Onlarındördgülüvaridi.

Sie hatten eine Blume.-Sizinbirgülünüzvaridi.

Perfekt-İndikibitmişzamam

Buzamanformasında zu haben –feiliköməkçi feil olaraqgəlirvəəsas feil cümləsonundafeilisifətformasındaişlədilir. Cümlədəikiniyerdəgələn zu haben köməkçi feil kimi, sondagələnisəəsas feil kimiişlədilən zu haben –feilininfeilisifətformasıdır.

İch habe(köməkçi feil) gehabt(əsasfeilnfeilisifətforması )

Ich habe ein Haus gehabt.-Mənimbirevimolub.

Du hast einen Computer gehabt.-Sənin bir komputerin olub.

Er hatte ein  Zimmer gehabt.-Onun bir otağı olub.

Sie hat  ein Problem gehabt.-Onun bir problemi olub.

Es hat einen Garten gehabt.-Onun bir bağı olub.

Wir haben zwei Hefte gehabt .-Bizimikidəftərimizolub.

Ihr habt drei Bücher gehabt.-Sizin üç kitabınız olub.

Sie haben vier Blumen gehabt.-Onlarındördgülüolub.

Sie haben eine Blume gehabt.-Sizinbirgülünüzolub.

(bax. Səh.X (zamanlarmövzusu )

Pluquamperfekt-Keçmiş bitmiş zaman

Pluquamperfekt-Keçmiş bitmiş zamanda zu haben –feilinin işlədilməsi

Ich hatte ein Haus gehabt.-Mənimbirevimolmuşdu.

Du hattest einen Computer gehabt.-Sənin bir komputerin olmuşdu.

Er hatte ein  Zimmer gehabt.-Onun bir otağı olmuşdu.

Sie hatte  ein Problem gehabt.-Onun bir problemi olmuşdu.

Es hatte  einen Garten gehabt.-Onun bir bağı olmuşdu.

Wir hatten zwei Hefte gehabt .-Bizimikidəftərimizolmuşdu.

Ihr hatte drei Bücher gehabt.-Sizin üç kitabınız olmuşdu.

Sie hatten vier Blumen gehabt.-Onlarındördgülüolmuşdu.

Sie hatten eine Blume gehabt.-Sizinbirgülünüzolmuşdu.

Futur-Gələcək Zaman

Gələcək zamanda mübtədanın yanında“zu sein”– köməkçi feili gəlir və bu zaman əsas feil cümlə sonuna gedir.

Ich werde ein Haus haben.-Mənimbirevimolacaq.

Du wirst einen Computer haben.-Sənin bir komputerin olacaq.

Er wird ein  Zimmer haben.-Onun bir otağı olacaq.

Sie wird  ein Problem haben.-Onun bir problemi olacaq.

Es wird  einen Garten haben.-Onun bir bağı olacaq.

Wir werden zwei Hefte haben.-Bizimikidəftərimizolacaq.

Ihr werdet drei Bücher haben.-Sizin üç kitabınız olacaq.

Sie werden vier Blumen haben.-Onlarındördgülüolacaq.

Sie werden eine Blume haben.-Sizinbirgülünüzolacaq.

Konjunktiv I

Ich habe

Du habest

Er habe

Sie habe

Es habe

Wir haben

Ihr habet

Sie haben

Konjunktiv -II

Zu haben –feilin “hätten“-forması  əsasən arzu(şərt)  formasında işlədilir.

ich hätte

Du hättest

Er hätte

Sie hätte

Es hätte

Wir hätten

Ihr hätte

Sie hätten

Sie hättern

Wenn ich hätte meine Zeit ich würde meine Hausaufgabe machen.-Əgər vaxtım olsaydı, ev tapşırığımı edərdim.

Wenn wir zwei Bücher hätten würden wir dir geben.-Əgərikikitabımızolsaidi, sənəverərdik.

zu haben – ifadələri

die Gelegenheit haben

imkanıolmaq

Es hat keinen Zweck.

xeyri yoxdur.

keine Lust haben

həvəsiolmamaq

die Zeit haben

vaxtıolmaq

das Glück haben

şanslıolmaq

die Gewohnheit haben

öyrəşmək, vərdişolmaq

die Abricht haben

niyətiolmaq

das Recht haben

haqqıolmaq

den  Mut haben

cəsarətiolmaqü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir