die Phonetik-fonetika/əlifba

1.Deutsches Alphabet-Alman dili əlifbası

                         

Deutsche Phonetik-Alman dili fonetikası

1.A, a[a]

2.B, b[be:]

3.C, c[tse]

4.D, d[de:]

5.E, e[e:]

6.F, f[ef]

7.G, g[ge]

8.H, h[ha:]

9.I, i[i:]

10.J, j[jot]

11.K, k[ka:]

12.L, l[el]

13.M, m[em]

14.N, n[en]

15.O, o[o:]

16.P, p[pe:]

17.Q, q[kju:]

18.R, r[er]

19.S, s[es]

20.T, t[te:]

21.U, u[u:]

22.V, v[fao]

23.W, w[we:]

24.X, x[eks]

25.Y, y[üpsilon]

26.Z, z[tset]

Besondere Buchstaben;

Ä,ä[e]

Ü,ü[ö]

Ö,ö[ü]

ß[ess-tset]

 ( ¨ )-şərti işarəsinin alman dilindəki adı    Umlautdur!

Buchstabekombinationen-Hərfbirləşmələri

ch[x], [ç], [ş] [k’]

sch[ş]

tsch[ç]

chs[ks]

ph[f]

sp[şp]

st[şt]

er[ea], [a]

en[en] [ın]

tion[tsion]

th[t]

 

Diphtongs-Diftonqlar

ei[ai]       ai[ai]      eu[oi]      ie[i:]      äu[oi]

İzah

Qeyd. Dinləyicilər üçün asan olsun deyə   transkripsiyalarda 90%-sözlərin tələffüsü  Azərbaycan dilinin hərf-səslərindən istifadə   edilmişdir.

 

A, a[a]

1.Apfel[apfel]-alma

2.Tafel[ta:fel]-lövhə

3.Strand[ştğand]-çimərlik, sahil

4.Saft[zaft]-şirə

5.was[was]-nə

B, b[be:]

1.bestehen[beşte:n]-ibarət olmaq, imtahan vermək

2.bewerben[beweɐbın]-müraciət etmək

3.blau[blau]-mavi

4.Begegnung[beqeqnung]-qarşılaşma

5.böse[:ze]-acıqlı

C, c[tse]

1.Celsius[tselsius]-selsi

2.Circa[tsiğka]-təxminən

3.Cent[tsent]-sent(pul vahidi)

4.Cäsar[tse:za]-Sezar

5.Cyberspace[tsaiba-speys]-kiber-məkan

Amma;

1.Comedy[komedi]-komediya

2.Computer[kompjutɐ]-komputer

3.Chicago[şi’ka:qou]-Çikaqo

4.Cup[kʌp]-fincan(kubok)

5.Circa[tsiɐka]-təxminən

D, d[de:]

1.Dorf [doğf]-kənd

2.dürfen [düafın]-icazəsi olmaq

3.Dach [dax]-dam

4.doch [dox]-amma, hələ

5.Danke [danke]-təşəkkür

E, e[e:]

1.essen[esın]-yemək

2.Messer[mesɐ]-bışaq

3.geben[gebn]-vermək

4.neben[nebn]-yanında(yanına)

5.Erde[ˈeːɐdə]-Yer

F, f[ef]

1.Fabrik[fabğik]-fabrik

2.Fach[fax]-fənn

3.Friseur[fğizoyɐ]-bərbər

4.Feder[fedɐ]-dəri

5.fahren[fa:ğın]-sürmək(maşın və s.), getmək(nəqliyatla)

G, g[ge]

1.Gabel[qa:bel]-çəngəl

2.Gift[gift]-zəhər

3.gehen[qe:n]-getmək

4.gross[qğos]-böyük

5.Gras[qğas]-ot

Amma bəzi sözlərdə dilimizdəki j –səsinə uyğun gəlir.

1.orange[oğanje]-narıncı

2.Garage[qağa:je]-qaraj

3.Etage[eta:je]-baqaj

4.Massage[masaje]-mesaj

5.Passage[pasaje]-keçid

H, h[ha:]

1.Hund[hund]-it

2.Haus[haus]-ev

3.hoch[hox]-hündür

4.hübsch[hübş]-gözəl

5.hinaus[hinaus]-çölə, bayıra

Amma sait hərflərdən sonra gələndə isə oxunmaz və həmin sait səsi uzadar.

1.nehmen[ne:mn]-götürmək

2.sehen[ze:ən]-görmək

3.fühlen[fü:lən]-hiss etmək

4.Bühne[bü:nə]-səhnə

5.Sahne[Za:nə]-krem

I, i[i:]

1.Kind[kind]-uşaq

2.sind[zind]-olmaq(sein)

3.Bild[bild]-şəkil

4.sinken[zinkn]-batmaq(suda)

5.Fabrik[fab’ğik]-fabrik

J, j[jot]

1.Juli[yu:li]-iyul

2.Juni[yu:ni]-iyun

3.Junge[yunge]-gənc

4.jemand[ye:mand]-hər kəs

5.Jacke[yake]-jaket

 

Amma; aşağıdakı sözlərdə dilimizdəki\ j\ səsi ilə tələffüs edilir.

1.Journalist[juğnalist]-jurnalist

2.Journal[juğnal]-jurnal

3.Jalousie[jaluzi:]-jalyuz

4.Jargon[jağqon]-jarqon

5.Jackett[jaket]-pencək

Amma; aşağıdakı iki sözdə dilimizdəki \ c\-səsinə uyğun gəlir.

Job[cob]-iş

Jazz[caz]-caz(musiqi növü)

K, k[ka:]

1.Kilo[kilo]-kilo

2.kocen[k’oxn]-bişirmək

3.Küche[kü:çe]-mətbəx

4.kaum[k’aum]-çətinliklə

5.kaufen[k’aufn]-almaq(pulla)

L, l[el]

1.laufen[laufn]-qaçmaq

2.liefern[li:feğn]-çatdırmaq

3.lachen[la:xn]-gülmək

4.sollen[zolən]-malı2

5.wollen[wolən]-istəmək

M, m[em]

1.machen[ma:xın]-etmək

2.kommen[kon]-gəlmək

3.Sommer[zomɐ]-yay

4.Koma[koma]-vergül

5.Zimmer[tsimɐ]-otaq

N, n[en]

1.nur[nuɐ]-yalnız

2.nun[nun]-indi, nəhayət

3.neben[nebn]-yanında

4.nennennenən]-adlandırmaq, adını çəkmək

5.Nachbar[naxbaɐ]-qonşu

O, o[o:]

1.Ohr[o: ɐ]-qulaq

2.Ordnung[oğdnunq]-səliqə-səhman

3.Kopf[kopf]-baş

4.Knopf[knopf]-düymə

5.ohne[o:ne]-sız4

P, p[pe:]

1.Papa[papa]-ata

2.Papagei[papaqai]-tutuquşu

3.pumpen[pumpın]-təzyiqlə vurmaq(su, qan …)

4.Pupille[pupille]-gözün bəbəyi

5.Partei[pağtai]-partiya

Q, q[kju:]

1.Quelle[kvelle]-mənbə

2.Quadrat[kvadğat]-kvadrat

3.Qualität[kvalitet]-keyfiyyət

4.Quantität[kvantitet]-kəmiyyət

5.quak[kvak]-(k)vak-(k)vak(ördəyin\qurbağanın çıxardığı səs)

R, r[er]

Qeyd. Bu hərf dilimizdə olan \ğ\ səsinə uyğun gəlir.
Amma bəzi hərf birləşmələrində söz sonlarında \
ɐ\ səsinə uyğun gəlir.

1.rot[ğot]-qırmızı

2.rufen[ğu:fın]-çağırmaq

3.Beruf[beğuf]-peşə

4.rauf[ğauf]-yuxarıya

5.Brot[bğot]-çörək

S, s[es]

a)[z]

1.besuchen[bezu:xın]-baş çəkmək, getmək(kursa)

2.senden[zendın]-göndərmək

3.singen[zingın]-oxumaq(mahnı)

4.böse[bö:ze]-əsəbi

5.lösen[lö:n]-həll etmək

b)[s]

1.Bus[bus]-avtobus

2.Autos[autos]-maşınlar

3.S-Bahn[esba:n]-tramvay

4.Gas[qas]-qaz(yanan)

5.losfahren[losfa:ğn]-yola düşmək(maşınla)

T, t[te:]

1.Tisch[tiş]-stol

2.Tafel[tafel]-lövhə

3.tun[tun]-etmək

4.Bett[bet]-çarpayı

5.Fett[fet]-kök

U, u[u:]

1.U-Bahn[u:ba:n]-metro

2.unten[untn]-aşağıda

3.unter[untɐ]-aşağısında(aşağısına)

4.Buch[bux]-kitab

5.Fuchs[fuks]-tülkü

V, v[fao]

1.Vater[ˈfaːtɐ]ata

2.voll[fol]-dolu

3.vier[fiɐ]dörd

4.Vogel[foqəl]quş

5.vor[voɐ]-əvvəl

W, w[we:]

1.wir[wiɐ]-biz

2.Welt[welt]-dünya

3.Wunder[wundɐ]-möcüzə

4.Woche[wo:xe]-həftə

5.Weg[weq]-yol

X, x[eks]

1.Fax[faks]-faks

2.faxen[faksın]-faks göndərmək

3.flexibel[fleksibel]-elastik

4.mixen[miksın]-qarışdırmaq

5.Taxi[taksi]-taksi

Y, y[üpsilon]

1.Yoghurt[yo:quğt]-qatıq

2.Yoga[yo:qa]-yoqa

3.Yacht[yaxt]-yaxta

4.Yogasitz[yo:qa zits]-yoqa oturuşu

5.Yen[yen]-yen(yapon pul vahidi)

Z, z[tset]

1.zehn[tse:n]-on

2.Zentrum[tsentğum]-mərkəz

3.Zahn[tsa:n]-diş

4.Zunge[tsunqe]-dil

5.Zitrone[tsitğone]-limon

Besondere Buchstaben; -Xüsusi hərflər

Ä ä[e:]

1.Äpfel[epfel]-almalar

2.Mädchen[medçen]-qız

3.schälen[şe:ln]-soymaq(qabığ)

4.Ägypter[egipɐ]-misirli

5.ärgern[eɐgeğn]-əsəbiləşmək

Ö ö[ö]

1.Österreich[östğayç]-Avstriya

2.Öl[ö:l]-neft, yağ

3.mögen[mö:qn]-xoşlamaq

4.können[könən]-bacarmaq

5.lösen[lö:zn]-həll etmək

Ü ü[ü:]

1.Übung[ü:bunq]-çalışma

2.Südafrika[zü:dafğika]-cənubi-Afrika

3.Bühne[bü:nə]-səhnə

4.müde[mü:də]-yorğun

5.süß[zü:s]-şirin

ß[ess-tset](sərt s-səsin verir)

1.groß[qğo:s]-böyük

2.aß[a:s]-yemək(essen-feilin keçmiş zaman forması)

3.Maß[ma:s]-kütlə

4.daß[da:s]-ki

5.Fuß[fu:s]-ayaq

Qeyd.Adətən özündən əvvəl uzun sait gələrsə ß, qısa sait gələrsə, ss-yazılır. Amma əksər sözlərdə bir-birini əvəz edir. Yaxud, komputer və ya telefonunuzda ß işarəsi yoxdursa, ss –yazmaq da mümkündür.

ß=ss

Amma;

1.Messer[mesɐ]-bıçaq

2.essen[esn]-yemək

3.besser[besɐ]-daha yaxşı

4.missen[misn]vaz keçmək

5.Düsseldorf[düseldoğf]-Düsseldorf

Buchstabekombinationen-Hərfbirləşmələri

ch[x], [ç], [ş] [k’]

a) [x] (qalın saitlərdən sonra x səsi verir.)

1.hoch[hox]-hündür

2.nach[nax]-sonra

3.Bauch[baux]-qarın, mədə

4.suchen[zu:xn]-axtarmaq

5.machen[maxn]-etmək

b) [ç](yumşaq x-səsi, incə saitlərdən sonra. Bu hərfin tələffüsü adətən ş –səsinə oxşasa da, deyil.

1.ich[iç]-mən

2.München[münçn]-Münxen

3.brechen[bğeçn]-qırmaq, sındırmaq

4.Dächer[deçɐ]-damlar(amma Dach[dax]-dam)

5.Bücher[büçɐ]-kitablar(amm Buch[bux]-kitab)

c) [ş]

1.Chanse[şanse]-şans

2.China[şina]-Çin

3.Chinesisch[şineziş]-çin dili

4.Charme[şağme]-cazibə

5.Chauvinist[şauvinist]-şovunist

[k’]

1.Chor[koɐ]-xor

2.Chamäleon[kamelion]-buqələmun

3.Chaos[kaos]-xaos, qarmaqarışıqlıq

4.chaotisch[kaotiş]-qarma-qarışıq

5.Charakter[kağaktɐ]-xarakter, səciyyə

sch[ş]

1.Schule[şule]-məktəb

2.Schüler[şü: ɐ]-şagird

3.Tisch[tiş]-stol

4.Englisch[enqliş]-ingiliscə

5.Schauspieler[şauşpi:lɐ]-tamaşaçı

tsch[ç]-bu hərf birləşməsi dilimizdəki /ç/səsinə uyğun gəlir.

1.Tschechisch[çeçiş]-çexcə

2.Deutsch[doyç]-almanca

3.Tschad[çad]-Çad(dövlət)

4.tschüss[çüs]-sağ ol(qeyri-rəsmi)

5.Tschador[çadoɐ]-çarşab

 

Qeyd.Transkripsiya zamanı ch(incə saitlərdən sonra) və tsch-hərf birləşmələri eyni göstərilsə də, ch-yumşaq x(dilimizdəki x’-ə ), amma tsch-isə dilimizdəki /ç/-səsinə uyğun gəlir.

(Çörək, ürək-sözlərinin son hərfi kimi tələffüs edilir.)

chs[ks]

1.Fuchs[fuks]tülkü

2.sechs[seks]-altı

3.wechseln[wekseln]-dəyişdirmək

4.wachsen[waksın]-böyümək

5.Ochs[oks]-öküz

ph[f]

1.Phonetik[fonetik]-fonetik

2.Philippinen[filipinən]-Filippin

3.Philologie[filologi:]-filologiya

4.Philosoph[filosof]-filosof

5.Phosphor[fosfoɐ]-fosfor

sp[şp]-söz əvvəllərində gəldikdə ş-səsi verir.

1.spielen[şpi:ln]-oynamaq

2.Sprache[şpğa:xe]-dil(danışıq)

3.sprechen[şpğeçn]-danışmaq

4.Beispiel[bayşpi:l]-nümunə

5.besprechen[beşpğeçn]-müzakirə etmək

st[şt]

1.stehen[şte:n]-durmaq, dayanmaq

2.bestehen[beşte:n]-ibarət olmaq

3.Station[ştatsion]-stansiya, vağzal

4.Strafe[ştğafe]-ştraf, cəza

5.verstehen[feɐşte:n]-başa düşmək

Amma, bist, Traktorist-sözlərində s-kimi tələffüs edilir.

er [ɐ]-söz sonlarında /a/ səsi verir

1.Bücher[büçɐ]-kitablar

 2.Super[zupɐ]-əla

3.Computer[kompjutɐ]-komputer

4.Schüler[şülɐ]-şagird

5.Füller[fülɐ]-qələm

en[en] [ın]

a)[en]-söz əvvəllərində

1.Ende[ende]-son

2.Energie[eneɐqi:]-enerji

3.eng[enq]-dar

4.Engel[enqel]-mələk

5.England[enqland]-İngiltərə

 

b)söz sonlarında adətən e dilimizdəki ı səsinə uyğun gəlir.(xüsusən birinci hecada sait qalın olduqda)

1.suchen[zu:xın]-axtarmaq

2.buchen[bu:xın]-sifariş vermək

3.achten[axtın]-diqqət etmək

4.duzen[dutsın]-sən deyə çağırmaq

5.brauchen[bğauxın]lazım olmaq

 

Diphtongs-Diftonqlar

ei[ay]

1.Ei[ay]-yumurta

2.ein[ayn]-bir

3.sein[zayn]-olmaq

4.mein[mayn]-mənim

5.leihen[layən]-borc vermək

ai[ay]

1.Mai[may]-may

2.Thailand[tayland]-Tayland

3.Detail[detayl]-detal, incəlik

4.Taifun[tayfun]-tayfun

5.Kaiser[kayzɐ]-imperator

eu[oy]

1.Euro[oyğo]-avro

2.neun[noyn]-doqquz

3.beleuchten[beloyçtın]-aydınlatmaq

4.euch[oyç]-sizə, sizi

5.Eule[oyle]-bayquş

ie[i:]

1.sie[zi:]-onlar, o(q.c.)

2.sieben[zi:bn]-yeddi

3.Chirurgie[Çiğuğqi:]-cərrahiyə

4.Philosophie[filosofi:]-filosof

5.nie[ni:]-heç vaxt

äu[oy]

1.Äugen[oyqn]-gözlər

2.Häuser[hoysɐ]-evlər

3.Bäume[boyme]-ağaclar

4.Träume[tğoyme]-arzular

5.äußern[oyseğın]-fikirini ifadə etmək

tion[tsion]

1.Station[ştatsion]-stansiya, vağzal

2.Kommunikation[komunikatsion]-əlaqə

3.Funktion[funktsion]-funksiya

4.Federation[fedeğatsion]-federasiya

5.Auktion[auktsion]-hərrac

th[t]-bu hərf birləşməsində h tələffüz edilməz.

1.Theater[teatɐ]-teatır

2.Thailand[tailand]-Tayland

3.Thema[tema]-mövzu

4.Apotheke[apoteke]-aptek

5.Theologe[teologe]-ilahiyatçı

 

die Phonetik-fonetika/əlifba” için 34 yorum

  1. Pingback:sildenafil

  2. Pingback:cheap erectile dysfunction pills

  3. Pingback:gnc ed pills

  4. Pingback:ed meds

  5. Pingback:buy cialis online

  6. Boomeeli Yanıtla

    [url=http://iventolin.com/]generic ventolin[/url] [url=http://trazodonemed.com/]trazodone 50 mg[/url] [url=http://lasixwtp.com/]lasix 20 mg pill[/url] [url=http://prednisonesr.com/]prednisone 20mg capsule[/url] [url=http://cymbaltarx.com/]generic cymbalta[/url] [url=http://seroquel365.com/]can you buy seroquel over the counter[/url] [url=http://kamagraed.com/]kamagra price australia[/url] [url=http://ampicillin24.com/]ampicillin tablet 250mg[/url]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir