Die Präpositionen-Sözönləri

 Präpositionen mit Genitiv:

 

ungeachtet + G-…ə rəğmən
unweit + G-yaxınında
zugunsten + G-leyhinə
inmitten + G-arasında
angesichts + G-qarşısında
während + G-əsnasında
statt + G-əvəzinə
anlässlich + G-səbəbiylə
innerhalb + G-içində
jenseits + G-o tayında
wegen + G-görə
anstelle + G-əvəzinə
anhand + G-vasitəsiylə
trotz + G-rəğmən
infolge + G-səbəbiylə
unterhalb + G-aşağısında
entlang + G-boyunca

Verb + Präposition + Dativ

anfangen+mit D-başlamaq

sich bedenken +bei D-düşünmək

beginnen+mit D-başlamaq

sich beschweren bei+D-şikayətlənmək

sich bewerben bei+D-müraciət etmək

bringen zu+D-gətirmək

disgutieren+mit+D-müzakirə etmək

einladen zu+D-dəvətetmək

sich entschuldigen bei+D-üzr istəmək

fragen nach+D-soruşmaq

gehören zu +D-aid olmaq

gratulieren zu+D-təbrik etmək

sich informieren bei +D-məlumat vermək

passen zu +D-uyğun olmaq

schicken zu +D-göndərmək

sprechen mit +D-ilə danışmaq

sprechen von+D- haqqında  danışmaq

teilnehmen an+D-iştirak etmək

telefonieren mit+D-zəng etmək

sich treffen bei+D-vurmaq

träumen von +D-yuxugörmək, arzulamaq

sich unterhalten mit+D-əylənmək

sich wünschen von +D-arzulamaq

zweifeln an+D-şübhə  etmək

Präpositionen mit Akkusativ:

achten auf A.-dəyər  vermək

antworten auf A.-cavab  vermək

sich ärgern über A.-narahat etmək

aufpassen auf A.-diqqət etmək

sich aufregen über A.-həyəcanlandırmaq, təhrik etmək

sich bedanken für A.-təşəkkür etmək

sich beschweren  über A.-şikayət etmək

sich bewerben um A.-müraciət etmək

bitten um A.-xahiş etmək

denken an A.-düşünmək

diskutieren für A.-müzakirə etmək

sich engagieren für A.-iş vermək

sich entchuldigen für A.-üzr istəmək

sich erinnern an A.-xatırlamaq

sich freuen auf A.-sevinmək

sich freuen über A.-sevinmək

sich gewöhnen an A.-alışmaq, öyrəşmək

glauben an A.-inanmaq

hoffen auf A.-ümid etmək

sich informieren über A.-məlumat vermək

sich interessieren für A.-maraqlanmaq

kämpfen für A.-üçün mübarizə aparmaq

kämpfen gegen A.-əleyhinə mübarizə aparmaq

kämpfen um A.-uğrunda mübarizə  aparmq

sich kümmern um A.-narahat   olmaq

lachen über A.-gülmək

nachdenken über A.-düşünmək\düşünüb-daşınmaq

reagieren auf A.-reaksiya  vermək\cavab  vermək

schicken an A.-göndərmək, yolasalmaq

sorgen für  A.-narahat  olmaq

sprechen über  A.-haqqında  danışmaq

sich treffen auf A.-rastlaşmaq

sich unterhalten über A.-əylənmək

sich verlassen auf A.-tərk etmək

sich verlieben auf A.-sevmək

verzichten auf A.-vaz  keçmək

sich vorbereiten auf A.-hazırlamaq

warten auf A .-gözləmək

sich wunden über A.-şikayət etmək

 

İşlədilmə Tərzi

 

Mən gəlirəm. —a2, ya2, dan2

Genitiv-

ungeachtet + G-…ə rəğmən

ungeachtet der Schwerigkeiten–çətinliklərə  rəğmən

ungeachtet der Probleme-problemlərə   baxmayaraq

ungeachtet des Regens-yağışa  rəğmən

unweit + G-yaxınında

unweit der Turkei-Türkiyənin yaxınlığında

unweit des Flusses-çayın yaxınlığında

unweit der  Schule-məktəbinyaxınlığında

statt + G-əvəzinə

statt des Hauses-evinəvəzinə

statt  des Buches-kitabınəvəzinə

statt  meiner Mutter-mənimanamınəvəzinə

entlang + G-boyunca

entlang der Strasse-küçəboyunca

entlang  des Flusses-çayboyunca

entlang des Weges-yolboyunca

Dativ

gehören zu +D-aidolmaq

Diese Bücher gehören zu mir.-Bu kitablar mənə aiddir.

Dieses Auto gehört zu meinem Vater.

-Bu   maşın  mənim atama məxsusdur.

Diese Hefte gehören zu meinen Freunden.

Bu dəftərlər mənim dostlarıma aiddir.

schicken zu Dat.-göndərmək

Wir schicken  diese Geschenke  zu unseren Mitschülern.

Biz bu hədiyyələri sinif yoldaşlarımıza göndəririk.

Meine Mutter teilnimmt  an der  Bespechung.

Anam  iclasda iştirak edir.

träumen von +D-yuxugörmək, xəyaletmək

Ich habe  gestern Nacht von dir geträumt.

Dünən   axşam   yuxumda  səni  görmüşəm.

Er träumt von einem  Haus mit dem Garten.

O bağçası  olan bir ev arzulayır(vəyayuxudagörür.)

Du träumst von deinem Bruder.

-Sən qardaşını yuxuda gərürsən(arzulayırsan.)

 

 

 

 

Akkusativ

warten auf A .-gözləmək

Die Kinder warten auf mich.-Uşaqlarmənigözləyirlər.

Ich warte auf dich.-Mənsənigözləyirəm.

Wir warten auf euch.-Bizsizigözləyirik.

sich verlassen auf A.-tərketmək

Ich verließ  mich auf dieses Dorf. -Mənbukənditərketdim.

Er verließ sich auf uns.- O bizitərketdi.

Wir verlassen uns auf  diesen Staat.-Biz bu ölkəni tərk edirik.

kämpfen um A.-uğrundamübarizəaparmq

Unsere Soldaten kämpfen um unsere Heimat.

Bizim  əsgərlər  vətənimiz  uğrunda  mübarizə  aparır.

Die Menschen kämpfen um seine Freiheit.

İnsanlar  öz  azadlıqları  uğrunda   mübarizə  aparırlar.

Wir kämpfen um unsere Glüglichkeit.

Biz öz xoşbəxtliymiz uğrunda mübarizə aparırıq.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir