die Zahl-say

7.Zahl-Say

1.Kardinalzahl-Miqdar sayı

Einfach

1-dən 12-yə qədər

eins-bir

zwei-iki

drei-üç

vier-dörd

fünf-beş

sechs-altı

sieben-yeddi

acht-səkkiz

neun-doqquz

zehn-on

elf-on bir

zwölf-on iki

abgetleitet-düzəltmə

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

zwanzig-iyirmi

dreißig-otuz

vierzig-qırx

fünfzig-əlli

sechzig-altımış(sechs-də s düşür!)

siebzig-yetmiş(sieben-də en –düşür.)

achtzig-səksən

neunzig-doxsan

zusammengesetzt-mürəkkəb

a)13-19 arası

dreizehn-on üç

vierzehn-on dörd

fünfzehn-on beş

sechzehn-on altı(sechs-də s düşür.)

siebzehn-on yeddi(sieben-də en –düşür.)

achtzehn-on səkkiz

neunzehn-on doqquz

b)21-29, 31-39,

   41- 49,  51-59,

   61-69,   71-79,

   81-89,  91-99  arası saylar

Bu vaxt und –bağlayıcısından istifadə edirik və birinci təklik,

daha sonra isə onluq gəlir.

einundzwanzig-iyirmi bir

zweiunddreißig-otuz iki

dreiundfünfzig-əlli üç

neunundneunzig-doxsan doqquz

siebenundsiebzig-yetmiş yeddi

c)Yüzlüklər/minliklər

einhundert-yüz

eintausend-min

(ein)hunderttausend-yüz min

eine Millione-bir milyon

(ein)hundert Millionen-yüz milyon

İllər

1995-neunzehnhundertfünfundneunzig

1999-neunzehnhundertneunundneunzig

1890-achtzehnhundertneunzig

1701-siebzehnhunderteins

2020 -zweitausenzwanzig

Vergleich-Müqayisə

Ich habe eintausendneunundneunzig Manat.

Mənim 1999 manat pulum var.

Amma, Er ist im Jahr neunzehnhundertneunundneunzig geboren.

              O 1999 –cu ildə anadan olub.

 

eins və ein-ın fərqi

Eins-sadəcə miqdar sayı olub və isimləşə bilir. Amma ein –isə qeyri-müəyyən artikl kimi isimlərin qarşısında gələrək,

ein=das/der, eine isə=die –artiklını əvəz edir.

One=eins/a,an=ein/e

Eyni zamanda saylar isim kimi işlədiləndə qadın cinsi olur.

Die Eins ist die beste Note in Deutschland.

Die Fünf ist die beste Note in Aserbaidschan, aber die Zwei ist die schlechste.

Die Ordinalzahl-Sıra sayları

Einfach

1-ci, 3-cü

erste-birinci

dritte-üçüncü

 

 

abgeleitet

a)miqdar sayı+te

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

zweite-ikinci

vierte-dördüncü

fünfte-beşinci

sechste-altıncı

siebte!!-yeddinci

achte!!-səkkizinci

neunte-doqquzuncu

zehnte-onuncu

elfte-on birinci

zwölfte-on ikinci

 

zusammengesetzt

dreizehnte-on üçüncü

vierzehnte-on dördüncü

fünfzehnte-on beşinci

sechzehnte-on altıncı

siebzehnte-on yeddinci

achzehnte-on səkkizinci

neunzehte-on doqquzuncu

b)Migdar sayları+ste

bura 20, 90-arası sadəcə onluqlar daxildir.

zwanzigste-iyirminci

dreißigste-otuzuncu

vierzigste-qırxıncı

fünfzigste-əllinci

sechzigste-altımışıncı

siebzigste-yetmişinci

achtzigste-səksəninci

neunzigste-doxsanıncı

der erste Stuhl-birinci stul

das erste Kind-birinci uşaq

die erste Frau-birinci xanım

die ersten Frauen-birinci xanımlar

Diqqət!!! Sıra sayları da sifətlərin xüsusiyyətin daşıyır.

Beispiele,

Vergleich;

der schöne Computer=mein schöner Computer

der erste Computer=mein erster Computer

 

Bruchzahl –kəsr sayları

Kəsr saylarını düzəltmək üçün sıra saylarının sonuna l –hissəciyi artırmaq lazımdır. Surət miqdar sayı, məxrəc isə sıra sayı+l –formasında ilə əvəz edilir. Birinci surət, ikinci

isə məxrəc oxunur.

ein Drittel-1/3

amma;ein Halbe 1/2

ein Viertel-1/4

ein Fünftel-1/5

ein zwanzigstel-1/20

0,0-formasında kəsr saylarının oxunması

0,3 Null Komma drei

4,3 vier Komma drei  və s.

Saatlar

Sualı;

Wie spät ist es?-Saat neçədir?     nach-işləyib, vor-qalıb

Es ist um Eins.-Saat 1-dir.

Es ist ein Uhr.-Saat 1-dir.

Es ist halb neun.-Saat 9-un yarsıdır.

 Es ist Viertel nach acht.-9 a 15 dəqiqə işləyib.

 Es ist Viertel vor vier.-Saat 4-ə 15 dəqiqə qalıb.

Es ist 09:57.-Es ist gleich zehn.  Es ist 09:57 Uhr.

Es ist 10:20 Uhr(yazılış)

Es ist zehn Uhr zwanzig.(deyiliş)

Digər qayda;

Es ist 03:25.-Es ist 5 Minuten vor halb vier.

Es ist 03:35.-Es ist 5 Minuten nach halb vier.

Der Film ist um 10 Uhr.-Film saat 10-dadır.

 

 

Ayın tarixləri;

Der 4. Oktober=der vierte Oktober=der vierte Zehnte

Der 5. Juni=der fünfte Juni=der fünfte Sechste

Am 5.Januar=am fünften Januar=am fünften Ersten

An dem=am

die Zahl-say” için 8 yorum

  1. Pingback:buy sildenafil

  2. Pingback:cheapest ed pills

  3. Pingback:ed meds online without doctor prescription

  4. Pingback:cheap ed pills

  5. Pingback:generic cialis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir