Perfekt-Nəqli Keçmiş Zaman

 

 

Perfekt Zaman formasını düzəltmək üçün zu sein və zu haben –feillərinin indiki zaman formasından istifadə edilir və əsas feil cümlə sonunda feili sifət formasında gəlir.

Feili sifət formasın düzəltmək üçün feillərin əvvəlinə ge –prefiksi artırılır.

Daha ətraflı

  1. Feillərin əvvəlinə “ge” – artırılır.

 

Ich

habe gespielt.

Mən oynamışam.

Du

hast gespielt.

Sən oynamısan.

Er

hat gespielt.

O oynayıb.

Sie

hat gespielt.

O oynayıb.

Es

hat gespielt.

O oynayıb.

Wir

haben nicht gespielt.

Biz oynamamışıq.

Ihr

habt nicht gespielt.

Siz oynamamısız.

Sie

haben nicht gespielt.

Onlar oynamayıblar.

Sie

haben nicht gespielt.

Siz oynamamısınız.

 

Ich

bin gegangen .

Mən getmişəm.

Du

bist nicht gegangen.

Sən getməmisən.

Er

ist gegangen.

O gedib.

Sie

ist nicht gegangen.

O getmiyib.

Es

ist gegangen.

O gedib.

Wir

sind nicht gegangen.

Biz getməmişik.

Ihr

seid gegangen.

Siz getmisiz.

Sie

sind nicht gegangen

Onlar getməyiblər.

Sie

sind gegangen.

Siz getmisiniz.

 

Bu zaman forması indiyə qədər olub birmiş və nəticəsi haqqında danışılan hərəkətləri ifadə edəndə işlədilir. Azərbaycan dilində bu zaman forması nəqli keçmiş zaman formasına uyğun gəlir.

Sual formasının düzəldilməsi

Sind wir   nicht gegangen?

Biz getməmişik?

Seid ihr    gegangen?

Siz getmisiz?

Sind sie   nicht gegangen?

Onlar getməyiblər?

Sind sie   gegangen?

Siz getmisiniz?

 

  1. Ayrılan sözönlü feillərdə sözönü və feilin ortasına “ge” artırılır.

 zu abgehen-fikrindən daşınmaq

  Ich bin abgegangen

      Du bist abgegangen.

 

  1. Ayrılmayan ön şəkilçi“ge”-artırılmır.

zu verstehen-başa düşmək

Ich habe verstanden.

Du hast verstanden.

 

3.ieren-suffikslı feillərə də “ge” – əlavə edilmir

zu studieren-təhsil almaq

Ich habe    gestudiert.

Du hast gestudiert.

 

4.Feilin tərkibində  ge“-prefiksi gəlirsə, ikinci dəfə “ge“ artırılmır. Bu prefiks həm də ayrılmayan ön şəkilçilərə aiddir

zu gewinnen-udmaq, qalib gəlmək

Unsere Manschaft hat gewonnen.

Ich habe gewonnen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir