Perfekt-Nəqli Keçmiş Zaman

    Perfekt Zaman formasını düzəltmək üçün zu sein və zu haben –feillərinin indiki zaman formasından istifadə edilir və əsas feil cümlə sonunda feili sifət formasında gəlir. Feili sifət formasın düzəltmək üçün feillərin əvvəlinə ge –prefiksi artırılır. Daha ətraflı Feillərin əvvəlinə “ge” – artırılır.   Ich habe gespielt. Mən oynamışam….

daha fazlasını oku

Präteritum-Keçmiş Zaman

Bu zaman forması keçmişdə baş verən hərəkətləri ifadə edir.   fahren tətcümə spielen tərcümə Ich fuhr Mən gedirdim. (maşınla) spielte. Mən oynayırdım. Du fuhrst. Sən gedirdin. spieltest. Sən oynayırdın. Er fuhr. O gedirdi. spielte. O oynayırdı. Sie fuhr. O gedirdi. spielte. O oynayırdı. Es fuhr. O gedirdi. spielte. O oynayırdı….

daha fazlasını oku

1.Präsens-İndiki Zaman

zu gehen-getmək Təsdiq  Ich gehe nach Haus.-Mən evə gedirəm. Du gehst  zur Schule.-Sən məktəbə gedirsən. Er\sie\es geht  nach Berlin.-O Berlinə gedir. Wir gehen  nach Baku.- Biz Bakıya gedirik. Ihr geht nach  Bonn.-Siz Bona gedirsiz. Sie |sie gehen  nach  Sumgait.-Siz\Onlar Sumqayıta gedirlər.       Sual Gehe ich  nach Haus? Gehst…

daha fazlasını oku

Unrägelmesige Verben-Qazdasız Feillər

Qaydasız FeillərinSiyahısı Məsdər\tərcüməİndiki zamanNəqliKeçmiş, UzaqKeçmiş Infinitiv\ übersetzung Präsens\ Imperativ Perfekt\ Preteritum backen bişirmək backt (bäckt) backe! hat gebackt (hat gebacken) backte (buk) befehlen əmr  etmək befiehlt befiehl! hat befohlen befahl beginnen başlamaq beginnt beginne! hat begonnen begann beißen dişləmək beißt beiße! hat gebissen biss bekommen qəbuletmək bekommt bekomme! hat bekommen bekam beweisen sübutetmək beweist beweise!…

daha fazlasını oku

Trennbaren Verben  und Untrenbaren Verben-Ayrılan və Ayrılmayan Sözönlü Feillər

Trennbaren Verben  und Untrenbaren Verben-Ayrılan və Ayrılmayan Sözönlü Feillər Trennbaren Verben  -Ayrılan Sözönlü Feillər ab abholen-gedib gətirmək Ich hole mein neues Auto ab auf aufstehen-qalxmaq, durmaq Ich stehe um 7 Uhr auf. fern fernsehen-tamaşa etmək, baxmaq Wir stehen gerne fern. Bei beitreten-qoşulmaq Ich trete ihm bei. fort fortsetzen-davam etmək Du…

daha fazlasını oku

haben, sein, werden

zu sein -olmaq\ zu haben –malikolmaq Zu sein-olmaq(zu-maq2 ) Zamanlara   görə İşlədilməsi Präsens-İndiki Zaman Ich bin kein Lehrer.-Mənmüəllimdeyiləm. Du bist krank. –Sənxəstəsən Er ist mein Bruder. – O mənimqardaşımdır. Sie ist deine Schwester. –O səninbacındır. Es ist  schönes Mädchen.-O gözəlqızdır. Wir sind aus Deutschland.  BizAlmaniyadanıq. Ihr seid glüglich.-Sizxoşbəxtsiz. Sie sind…

daha fazlasını oku

Die Präpositionen-Sözönləri

 Präpositionen mit Genitiv:   ungeachtet + G-…ə rəğmən unweit + G-yaxınında zugunsten + G-leyhinə inmitten + G-arasında angesichts + G-qarşısında während + G-əsnasında statt + G-əvəzinə anlässlich + G-səbəbiylə innerhalb + G-içində jenseits + G-o tayında wegen + G-görə anstelle + G-əvəzinə anhand + G-vasitəsiylə trotz + G-rəğmən infolge +…

daha fazlasını oku

Adverb-Zərf

Zərfin növləri     Zaman Zərfləri – Zeitadverbien    Təkrar-tezlik Zərfləri- Häufigkeitsadverbien    Tərzi-hərəkət Zərfləri- Artadverbien    Yer Zərfləri- Lokaladverbien    Səbəb Zərfləri- Kausaladverbien    Sual Zərfləri- Frageadverbien     Zaman Zərfləri -Zeitadverbien    vorgestern-dünən yox, sırağa gün    gestern-dünən    heute-bu gün    morgen-sabah    übermorgen-sabah yox, biri gün    damals-sonra…

daha fazlasını oku

Artikel-der die , ein, eine

         Der bestimmte Artikel – Müəyyənlik Artiklı Der-kişi cinsində(Maskulina) olan isimlərin  artiklı Das-orta cinsdə (Neutura)olan isimlərin  artiklı Die-qadın cinsində (Feminina\weiblich)olan tək və cinsindən aslı olmayan bütün cəm isimlərin artiklı Nominativ-Adlıq     (Nom.) Genitiv-yiyəlik             (Gen.) Dativ-yönlük                   (Dat) Akkusativ-təsirlik           (Akk) Der-Maskulina-kişi cinsi Nom. Der Bruder-qardaş         Der Bruder ist krank. Gen….

daha fazlasını oku

Adjektiv-Sifət

Das Adjektiv-Sifət Tərkibinə görə sifətlər üç yerə bölünür. Sadə Düzəltmə Mürəkkəb alt köhnə, qədim freundlich mehriban wunderschön füsunkar breit geniş arbeitlos Işsiz riesengross nəhəng bunt rəngarəng herzlich səmimi anpassungsfähig tətbiq edilə bilən froh şən automatisch Avtomatik leistungsbereit çıxış etmək istəyən gut yaxşı herzlos duyğusuz, daşürəkli liebensbedürftig sevgiyə ehtiyac duyan Sifətlərin…

daha fazlasını oku