Foods-Ərzaqlar

Foods-Yeyinti Məhsulları flour[flaʊər]-un sugar[ˈʃʊɡ.ər]-şəkər toast[təʊst]-tost sandwich[ˈsæn.wɪdʒ]-sandviç ice cream[ˌaɪs ˈkriːm]-dondurma yogurt[ˈjɒɡ.ət]-qatıq pizza[ˈpiːt.sə]-pizza bread[bred]-çörək a slice of bread[ə slaɪs əv bred]-bir dilim çörək cheese[tʃiːz]-pendir roast chicken[rəʊst ˈtʃɪk.ɪn]-qızartma toyuq sausage[ˈsɒs.ɪdʒ]-sosis seafood[ˈsiː.fuːd]-dəniz məhsulu butter[ˈbʌt.ər]-kərə yağı egg[eɡ]-yumurta salt[sɒlt]-duz cream[kriːm]-krem steak[steɪk]-bifşteks margarine[ˌmɑː.dʒəˈriːn]-marqarin yağ cake[keɪk]-tort meat[miːt]-ət rice[raɪs]-düyü fruit[fruːt]-meyvə soup[suːp]-sup vegetable[ˈvedʒ.tə.bəl]-tərəvəz onion[ˈʌn.jən]-soğan salad[ˈsæl.əd]-salat chocolate[ˈtʃɒk.lət]-şokolad pepper[ˈpep.ər]-bibər beetroot[ˈbiːt.ruːt]-çuğundur carrot[ˈkær.ət]-kök bean[biːn]-lobya…

daha fazlasını oku

Body Parts

Body parts – Bədən üzvüləri body[ˈbɑːdi]-bədən head[hed]-baş hair[heə]-saç, tük skull[skʌl]-kəllə sümüyü skeleton[ˈskɛlɪt(ə)n]-sklet brain[breɪn]-beyin ear[ɪə]-qulaq tooth[breɪn]-diş tongue[tʌŋ]-dil eye[aɪ]-göz eyebrow[ˈʌɪbraʊ]-qaş eyelash[ˈʌɪlaʃ]-kirpik chin[tʃɪn]-çənə cheek[tʃiːk]-yanaq nose[nəʊz]-burun beard[bɪəd]-saqqal ponytail[ˈpəʊnɪteɪl]-hörük saç pupil[ˈpjuːpɪl]-gözün giləsi face[feɪs]-üz, sifət forehead[ˈfɔːhɛd]-alın backbone[ˈbæk.bəʊn]-onurğa vessel[ˈves.əl]-damar lung[lʌŋ]-ağ ciyər liver[ˈlɪv.ər]-qara ciyər heart[hɑːt]-ürək belly[ˈbel.i]-qarın, mədə bone[bəʊn]-sümük stomach[ˈstʌm.ək]-mədə throat[θrəʊt]-böğaz, qırtlaq kidney[ˈkɪd.ni]-böyrək neck[nek]-boyun muscle[ˈmʌs.əl]-əzələ leg[leɡ]-qıç foot-ayaq calf-baldır rib[rɪb]-qabırğa…

daha fazlasını oku