Präteritum-İndiki zaman

11.Die Zeitformen-Zaman formaları(1) 1.Präsens-indiki zaman 2.Präteritum/Imperfekt-keçmiş zaman(dı4) 3.Perfekt-indiki bitmiş/nəqli keçmiş(mış4) 4.Plusquamperfekt-keçmiş bitmiş(mışdı4) 5.Futur 1- gələcək-1(acaq2) 6.Futur 2- gələcək-2(mış4 olacaq) 1.Präsens-İndiki Zaman einfache Verben-Sadə feillər sein-olmaq Ich bin Lehrer.-Mən müəlliməm. Du bist Hasan. Er ist Ali. Sie ist Leyla. Es ist mein Auto. Wir sind in Baku. Ihr seid in Berlin….

daha fazlasını oku

Verben-Feillər

10.Die Verben-feillər Die Arten von Verben in German Alman dilində feillərin növ və xüsusiyyətləri   1.Hauptverben-əsas feillər a)transitive Verben-təsirli feillər *lieben(Akk.)–sevmək *suchen(Akk.)–axtarmaq *sehen(Akk.)–görmək *kaufen(Akk.)–almaq *verkaufen(Akk.)–satmaq b)intransitive Verben-təsirsiz feillər *schlafen-yatmaq *sein-olmaq *werden-olmaq *liegen-olmaq(uzanılı), uzanmaq *stehen-durmaq, dayanmaq Amma; fällen-yıxmaq(Akk.) fallen-yıxılmaq legen-qoymaq(Akk.) liegen-uzanmaq, olmaq senken-aşağı salmaq(qiymət) (Akk.) sinken-batmaq(gəmi…), azalmaq(inam, təsir, qiymət) setzen-qoymaq(Akk.) sitzen-oturmaq…

daha fazlasını oku

Präpositions-Sözönləri

9.Präpositionen-Sözönləri 1.Akkusativ bis-dək durch-vasitəsi ilə, içərisindən(maneənin) gegen-əleyhinə um-ətrafında für-üçün wider-əleyinə, əksinə über-haqqında 2.Dativ mit-ilə nach-a2 ya2 von-dan2, haqqında, ın4 ab-dan2 bəri aus-dan2  außer-başqa bei-yanında, da2(idarə) entgegen-əksinə entsprchend-uyğun seit-dan2 bəri gegenüber-üzbəüz zu-a2ya2 amma (zu Hause-evdə) (von zu Hause-evdən) vor-əvvəl   3.Həm Dativ, həm də Akkusativ tələb edən sözönləri neben-yanında(D.),    yanına(A.) vor-qarşısında(D.),…

daha fazlasını oku

die Zahl-say

7.Zahl-Say 1.Kardinalzahl-Miqdar sayı Einfach 1-dən 12-yə qədər eins-bir zwei-iki drei-üç vier-dörd fünf-beş sechs-altı sieben-yeddi acht-səkkiz neun-doqquz zehn-on elf-on bir zwölf-on iki abgetleitet-düzəltmə 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 zwanzig-iyirmi dreißig-otuz vierzig-qırx fünfzig-əlli sechzig-altımış(sechs-də s düşür!) siebzig-yetmiş(sieben-də en –düşür.) achtzig-səksən neunzig-doxsan zusammengesetzt-mürəkkəb a)13-19 arası dreizehn-on üç vierzehn-on dörd fünfzehn-on…

daha fazlasını oku

Alman dilində sifətin dərəcələri

6.Sifətin dərəcələri Adi dərəcəsi Tərcümə Müqayisə dərəcəsi Üstünlük dərəcəsi Bağlayıcıàals-dan2 abhängig aslı abhängiger am abhängigsten aktiv fəal aktiver am aktivsten alt yaşlı, qədim älter am ältesten arbeitlos Işsiz ————— ————- ärgerlich zəhlə tökən ärgerlicher am ärgerlichsten arm yoxsul ärmer am ärmesten angenehm gözəl, xoş angenehmer am angenehmsten aufregend sensasiyalı\həyəcanlı aufregender…

daha fazlasını oku

Adjektiv-Sifət

5.Das Adjektiv-Sifət Tərkibinə görə sifətlər üç yerə bölünür. Sadə-Einfach alt köhnə, qədim breit geniş bunt rəngarəng froh şən gut yaxşı Düzəltmə-Abgeleitet freundlich mehriban arbeitlos işsiz herzlich səmimi automatisch avtomatik herzlos duyğusuz, daşürəkli Mürəkkəb-Zusammengesetzt wunderschön füsunkar riesengross nəhəng anpassungsfähig tətbiq edilə bilən leistungsbereit çıxış etmək istəyən liebensbedürftig sevgiyə ehtiyac duyan Sifətlərin…

daha fazlasını oku

Pronomen-Əvəzlik

4.Pronomen-Əvəzlik 1.Personalpronomen im Nominativ Singular Tək Plural Cəm Ich mən Wir Biz Du sən Ihr siz(cəm) Er o(k.c.) Sie Onlar Sie o(q.c.) Sie Siz(rəsmi) Es o(o.c.) Şəxs əvəzlikləri adlıq halda cümlədə yalnız mübtəda rolunda çıxış edir və eyni zamanda adlıq halda olan isimləri əvəz edir. –Otto arbeitet in der Schule.-Otto…

daha fazlasını oku

Substantive-isim

3.Substantive-isim Einfache Nomen –Sadə isimlər                 Dorf-kənd Vater-ata Mutter – Ana Abgeleitete Nomen-Düzəltmə isimlər Wohnung-mənzil Malerin-rəssam qız\qadın Fahrer-sürücü kişi Zusammengesetze Nomen-Mürəkkəb isimlər Badenzimmer-hamam Taxifahrer-kişi taksi sürücüsü Grossvater-baba  Qeyd.Alman dilində iki ayrı-ayrı sözdən düzələn mürəkkəb isimlər axırıncı gələn ismin cinsinə aid olur. Beispile;der Taxi+die Fahrerin=die Taxifahrerin-taksi…

daha fazlasını oku

Der Artikel-Artikl

2.Der Artikel-Artikl Alman dilində iki növ artikel vardır. 1.Der bestimme Artikel Der-kişi cinsi Das –orta cins Die –qadın cinsi Die – cəm halında olan isimlər Maskulinum Singular-der Plural Nom. der   Onkel-əmi die   Onkel-əmilər Akk. den Onkel-əmini die Onkel-əmiləri Dat. dem Onkel-əmiyə den Onkeln-əmilərə Gen. des Onkels-əminin der Onkel-əmilərin Femininum Singular-die…

daha fazlasını oku

die Phonetik-fonetika/əlifba

1.Deutsches Alphabet-Alman dili əlifbası                           Deutsche Phonetik-Alman dili fonetikası 1.A, a[a] 2.B, b[be:] 3.C, c[tse] 4.D, d[de:] 5.E, e[e:] 6.F, f[ef] 7.G, g[ge] 8.H, h[ha:] 9.I, i[i:] 10.J, j[jot] 11.K, k[ka:] 12.L, l[el] 13.M, m[em] 14.N, n[en] 15.O, o[o:] 16.P, p[pe:] 17.Q, q[kju:] 18.R, r[er] 19.S, s[es] 20.T, t[te:] 21.U,…

daha fazlasını oku