Body parts – Bədən üzvüləri

body[ˈbɑːdi]-bədən

head[hed]-baş

hair[heə]-saç, tük

skull[skʌl]-kəllə sümüyü

skeleton[ˈskɛlɪt(ə)n]-sklet

brain[breɪn]-beyin

ear[ɪə]-qulaq

tooth[breɪn]-diş

tongue[tʌŋ]-dil

eye[aɪ]-göz

eyebrow[ˈʌɪbraʊ]-qaş

eyelash[ˈʌɪlaʃ]-kirpik

chin[tʃɪn]-çənə

cheek[tʃiːk]-yanaq

nose[nəʊz]-burun

beard[bɪəd]-saqqal

ponytail[ˈpəʊnɪteɪl]-hörük saç

pupil[ˈpjuːpɪl]-gözün giləsi

face[feɪs]-üz, sifət

forehead[ˈfɔːhɛd]-alın

backbone[ˈbæk.bəʊn]-onurğa

vessel[ˈves.əl]-damar

lung[lʌŋ]-ağ ciyər

liver[ˈlɪv.ər]-qara ciyər

heart[hɑːt]-ürək

belly[ˈbel.i]-qarın, mədə

bone[bəʊn]-sümük

stomach[ˈstʌm.ək]-mədə

throat[θrəʊt]-böğaz, qırtlaq

kidney[ˈkɪd.ni]-böyrək

neck[nek]-boyun

muscle[ˈmʌs.əl]-əzələ

leg[leɡ]-qıç

foot-ayaq

calf-baldır

rib-qabırğa

rib cage-döş qəfəsi

chest-sinə

skin-dəri