Futur 1, 2

5.Futur-1-Gələcək-Gələcək Zaman werden-acaq2    Studieren tətcümə Ich werde  Deutch studieren. Mən almanca öyrənəcəm. Du wirst Englisch studieren. Sən  ingiliscə öyrənəcəksən. Er wird  studieren. O təhsil  alacaq. Sie wird   studieren. O təhsil  alacaq. Es wird  studieren. O təhsil  alacaq. Wir werden   studieren. Biz  Təhsil   alacağıq. Ihr werdet    studieren. Siz   təhsil   alacaqsız….

daha fazlasını oku

Plusquamperfekt-keçmiş bitmiş(mışdı4)

15.Plusquamperfekt-keçmiş bitmiş(mışdı4) Düzəldilməsi; Hilsfverben-haben, sein-feillərinin keçmiş zaman forması(hatten/waren) və əsas feilin Partizip II   Beispiele; Ich hatte gemacht.=Etmişdim.                   Ich hatte die Tür beigemacht.                  Qapını aralamışdım.                   Ich hatte schon ihn besucht.                   Ona artıq baş çəkmişdim.                 Ich war schon an den Kurs angekommen. schon=bereits=artıq!!! Ich war  nach…

daha fazlasını oku

Perfekt-Nəqli keçmiş zaman/indiki bitmiş zaman

14.Perfekt-indiki bitmiş/nəqli keçmiş(mış4) Düzəldilməsi; Hilsfverbenàhaben, sein+Partizip II von Hauptverben. Partizip II-Feili sifət II-nin düzəldilməsi a)Regelmäßige und einfache Verben machen =     ge+mach+t suchen =   ge+such+t spielen =  ge+spiel+t wünschen = ge+wünsch+t   b)Regelmäßige und trennbare Verben zumachen=zugemacht einschalten=eingeschaltet absuchen=abgesucht   c)Regelmäßige und untrennbare Verben versuchen=versucht    (ge) besuchen=besucht bezahlen=bezahlt bewundern=bewundert   d)Unregelmäßige…

daha fazlasını oku

Präteritum-Şühudi keçmiş zaman

13.Die Zeitformen-Zaman formaları 1.Präsens-indiki zaman 2.Präteritum/Imperfekt-şühudi keçmiş zaman(dı4) 3.Perfekt-indiki bitmiş/nəqli keçmiş(mış4) 4.Plusquamperfekt-keçmiş bitmiş(mışdı4) 5.Futur 1- gələcək-1(acaq2) 6.Futur 2- gələcək-2(mış4 olacaq) 2.Präteritum/Imperfekt-şühudi keçmiş zaman Regelmäßige Verben-Qaydalı feillər(schwache Verben) machen-etmək   (te)    machten Ich machte.-Mən etdim. Du machtest.-Sən etdin. Er machte.-O etdi. Wir machten.-Biz etdik. Ihr machtet.-Siz etdiz. Sie machten.-Onlar etdilər. Sie machten.-Siz…

daha fazlasını oku

Imperativ-Əmr forması

12.Imperativ-Əmr forması   Imperativ/Bitten-Əmr/Xahiş Alman dilində əmr forması 4 əvəzliklə bağlı düzəldilir. Du, ihr, Sie, wir 1.İkinci  şəxsin(du) təki əsasında düzəldilən əmr forması. a)Sadə feillər       Du kommst= Komm! –Gəl! Du spielst =   Spiel!-Oyna! Du schreibst=Schreib!-Yaz! Du machst =Mach!-Et! Du gehst=Geh!-Get! Du fliegst=Flieg!-Uç! Du hörst.=Hör!-Dinlə!     b)ayrılan söz önlü feillər…

daha fazlasını oku

Präsens-İndiki zaman

11.Die Zeitformen-Zaman formaları(1) 1.Präsens-indiki zaman 2.Präteritum/Imperfekt-keçmiş zaman(dı4) 3.Perfekt-indiki bitmiş/nəqli keçmiş(mış4) 4.Plusquamperfekt-keçmiş bitmiş(mışdı4) 5.Futur 1- gələcək-1(acaq2) 6.Futur 2- gələcək-2(mış4 olacaq) 1.Präsens-İndiki Zaman einfache Verben-Sadə feillər sein-olmaq Ich bin Lehrer.-Mən müəlliməm. Du bist Hasan. Er ist Ali. Sie ist Leyla. Es ist mein Auto. Wir sind in Baku. Ihr seid in Berlin….

daha fazlasını oku

Verben-Feillər

10.Die Verben-feillər Die Arten von Verben in German Alman dilində feillərin növ və xüsusiyyətləri   1.Hauptverben-əsas feillər a)transitive Verben-təsirli feillər *lieben(Akk.)–sevmək *suchen(Akk.)–axtarmaq *sehen(Akk.)–görmək *kaufen(Akk.)–almaq *verkaufen(Akk.)–satmaq b)intransitive Verben-təsirsiz feillər *schlafen-yatmaq *sein-olmaq *werden-olmaq *liegen-olmaq(uzanılı), uzanmaq *stehen-durmaq, dayanmaq Amma; fällen-yıxmaq(Akk.) fallen-yıxılmaq legen-qoymaq(Akk.) liegen-uzanmaq, olmaq senken-aşağı salmaq(qiymət) (Akk.) sinken-batmaq(gəmi…), azalmaq(inam, təsir, qiymət) setzen-qoymaq(Akk.) sitzen-oturmaq…

daha fazlasını oku

Präpositions-Sözönləri

9.Präpositionen-Sözönləri 1.Akkusativ bis-dək durch-vasitəsi ilə, içərisindən(maneənin) gegen-əleyhinə um-ətrafında für-üçün wider-əleyinə, əksinə über-haqqında 2.Dativ mit-ilə nach-a2 ya2 von-dan2, haqqında, ın4 ab-dan2 bəri aus-dan2  außer-başqa bei-yanında, da2(idarə) entgegen-əksinə entsprchend-uyğun seit-dan2 bəri gegenüber-üzbəüz zu-a2ya2 amma (zu Hause-evdə) (von zu Hause-evdən) vor-əvvəl   3.Həm Dativ, həm də Akkusativ tələb edən sözönləri neben-yanında(D.),    yanına(A.) vor-qarşısında(D.),…

daha fazlasını oku

die Zahl-say

7.Zahl-Say 1.Kardinalzahl-Miqdar sayı Einfach 1-dən 12-yə qədər eins-bir zwei-iki drei-üç vier-dörd fünf-beş sechs-altı sieben-yeddi acht-səkkiz neun-doqquz zehn-on elf-on bir zwölf-on iki abgetleitet-düzəltmə 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 zwanzig-iyirmi dreißig-otuz vierzig-qırx fünfzig-əlli sechzig-altımış(sechs-də s düşür!) siebzig-yetmiş(sieben-də en –düşür.) achtzig-səksən neunzig-doxsan zusammengesetzt-mürəkkəb a)13-19 arası dreizehn-on üç vierzehn-on dörd fünfzehn-on…

daha fazlasını oku

Alman dilində sifətin dərəcələri

6.Sifətin dərəcələri Adi dərəcəsi Tərcümə Müqayisə dərəcəsi Üstünlük dərəcəsi Bağlayıcıàals-dan2 abhängig aslı abhängiger am abhängigsten aktiv fəal aktiver am aktivsten alt yaşlı, qədim älter am ältesten arbeitlos Işsiz ————— ————- ärgerlich zəhlə tökən ärgerlicher am ärgerlichsten arm yoxsul ärmer am ärmesten angenehm gözəl, xoş angenehmer am angenehmsten aufregend sensasiyalı\həyəcanlı aufregender…

daha fazlasını oku