Kardinalzahl-Miqdar Sayı

    Ordinalzahl-Sıra Sayı

    Bruchzahl-Kəsr Sayı

Kardinalzahl-Miqdar sayları

0   null

1   ein

2   zwei

3   drei

4   vier

5   fünf

6   sechs

7   sieben

8   acht

9   neun

10   zehn

11   elf

12   zwölf

13   dreizehn

14   vierzehn

15   fünfzehn

16   sechzehn

17   siebzehn

18   achtzehn

19   neunzehn

20   zwanzig

 21   einundzwanzig

22   zweiundzwanzig

23   dreiundzwanzig

24   vierundzwanzig

25   fünfundzwanzig

26   sechsundzwanzig

27   siebenundzwanzig

28   achtundzwanzig

29   neunundzwanzig

30   dreißig

31   einunddreißig

32   zweiunddreißig

33   dreiunddreißig

40   vierzig

41   einundvierzig

42   zweiundvierzig

43   dreiundvierzig

50   fünfzig

51   einundfünfzig

52   zweiundfünfzig

53   dreiundfünfzig

60   sechzig(sechs)

61   einundsechzig

62   zweiundsechzig

63   dreiundsechzig

70   siebzig (sieben)

71   einundsiebzig

72   zweiundsiebzig

73   dreiundsiebzig

80   achtzig

81   einundachtzig

82   zweiundachtzig

83   dreiundachtzig

90   neunzig

91   einundneunzig

92   zweiundneunzig

93   dreiundneunzig

100   hundert yaxud einhundert

101   hunderteins

102   hundertzwei

103   hundertdrei

200   zweihundert

201   zweihunderteins

202   zweihundertzwei

203   zweihundertdrei

900   neunhundert

901   neunhunderteins

998   neun hundert acht und neunzig

999   neun hundert neun und neunzig

 1000, 1.000 və ya 1 000,

 1,638 (deyilərkən “eins Komma sechs drei acht”).

 “Tausendundeine (arabische) Nacht,” amma “1001 Nächte” (“tausendeine Nächte”)

1000   tausend yaxud eintausend

1001   tausendeins

1002   tausendzwei

İllər

1152 (elfhundert-zwei-und-fünfzig)

 1864 (achtzehn-hundert-vier-und-sechzig).

1100   elfhundert (il)  tausendeinhundert (say)

1200   zwölfhundert (il)    tausendzweihundert ( say)

1800   achtzehnhundert (il)

1900   neunzehnhundert (il)

2000   zweitausend (il, say)

im Jahre: “Im Jahre 1350…” (“dreizehnhundertfünfzig” )

İl sözü aşağıdakı formada atılır.

 Er ist im Jahre 1958 geboren. və ya Er ist 1958 geboren.-O 1958-də doğulub

nach Christus-  miladdan sonar     və  v.Chr. vor Christus-miladdan öncə

2000   zweitausend

2001   zweitausendeins

2002   zweitausendzwei

2004   zweitausendvier

9999   neun-tausend-neun-hundert-neun-und-neunzig (9.999/9 999)

10,000   zehntausend (10.000/10 000)

 20,000   zwanzigtausend (20.000/20 000)

Ein və eins-saylarının fərqi:

1.eins –say kimi istifadə edilir

Məsələn, eins, zwei, drei…

2.ein-qeyri müəyyənlik artiklı və mürəkkəb miqdar saylarının tərkib hissəsi kimi istifadə edilir.

Məsələn, ein Opa, einhudert və s.

 

                                                           Ordinalzahl – Sıra Sayları

0   null

  • eins- der erste, der 1. (birinci).  am ersten Mai yaxud  am 1. Mai- mayın birində

2   zwei – der zweite, der 2. (ikinci)

3   drei – der dritte, der 3. (üçüncü)

4   vier – der vierte (dördüncü)

5   fünf – der fünfte (beşinci)

6   sechs – der sechste (altıncı)

7   sieben – der siebte (yeddinci)

8   acht – der achte (səkkizinci)

9   neun – der neunte (doqquzuncu)

 0,0- formalı sayların oxunuşu

das Komma: 0,638  = “null Komma sechs drei acht” yaxud, 1,08″eins Komma null acht”).

“ null Komma nichts” (“ 0,0”)

10

10   zehn – der zehnte, der 10. (onuncu)

11   elf – der elfte, der 11. (on-birinci)

12   zwölf – der zwölfte, der 12. (on-ikinci)

13   dreizehn – der dreizehnte (on-üçüncü),

14   vierzehn – der vierzehnte (on -dördüncü)   – am vierzehnten

15   fünfzehn – der fünfzehnte (on-beşinci) – am fünfzehnten

16   sechzehn – der sechzehnte (on-altıncı)

17   siebzehn – der siebzehnte (on-yeddinci)

18   achtzehn – der achtzehnte (on-səkkizinci)

19   neunzehn – der neunzehnte (on-doqquzuncu)

20

 1920-ci illərdə  “in den zwangziger Jahren.”-20-ci illərdə

20   zwanzig – der zwanzigste, der 20. (iyirminci) – am zwanzigsten (Juni), am 20. (Juni)-20 iyunda

21   einundzwanzig – der einundzwanzigste, der 21. (21-ci) – am einundzwanzigsten (Juni), am 21. (Juni) (21 iyunda)

22   zweiundzwanzig – der zweiundzwanzigste,der 22. (22-ci)

23   dreiundzwanzig – der dreiundzwanzigste, der 23.  (23-cü)

24   vierundzwanzig – der vierundzwanzigste, der 24.(24-cü)

25   fünfundzwanzig – der fünfundzwanzigste, der 25.  (25-ci)

26   sechsundzwanzig – der sechsundzwanzigste, der 26. (26-cı)

27   siebenundzwanzig – der siebenundzwanzigste, der 27. (27-ci)

28   achtundzwanzig – der achtundzwanzigste, der 28 (28-ci)

29   neunundzwanzig – der neunfundzwanzigste, der 29. (29-cu)

30

30   dreißig – der dreißigste, der 30. (30-cu)

31   einunddreißig – der einunddreißigste, der 31. (31-ci)

32   zweiunddreißig – der zweiunddreißigste, der 32. (32-ci)

33   dreiunddreißig – der dreiunddreißigste, der 33. (33-cü)

40

40   vierzig – der vierzigste, der 40. (40-cı)

41   einundvierzig – der einundvierzigste, der 41. (41-ci)

42   zweiundvierzig – der zweiundvierzigste, der 42. (42-ci)

43   dreiundvierzig – der dreiundvierzigste, der 43. (43-cü)

50

50   fünfzig – der fünfzigste, der 50. (50-ci)

51   einundfünfzig – der einundfünfzigste, der 51. (51-ci)

52   zweiundfünfzig – der zweiundfünfzigste, der 52. (52-ci)

53   dreiundfünfzig – der dreiundfünfzigste, der 53. (53-cü)

60

60   sechzig – der sechzigste, der 60. (60-cı)

61   einundsechzig – der einundsechzigste,   der 61. (61-ci)

62   zweiundsechzig – der zweiundsechzigste, der 62. (62-ci)

63   dreiundsechzig – der dreiundsechzigste, der 63. (63-cü)

70

70   siebzig – der siebzigste, der 70. (70-ci)

71   einundsiebzig – der einundsiebzigste, der 71. (71-ci)

72   zweiundsiebzig – der zweiundsiebzigste, der 72. (72-cü)

73   dreiundsiebzig – der dreiundsiebzigste, der 73. (73-cü)

80

80   achtzig – der achtzigste, der 80. (80-ci)

81   einundachtzig – der einundachtzigste, der 81. (81-ci)

82   zweiundachtzig – der zweiundachtzigste, der 82. (82-ci)

83   dreiundachtzig – der dreiundachtzigste, der 83. (83-cü)

90

90   neunzig – der neunzigste, der 90. (90-cı)

91   einundneunzig – der einundneunzigste, der 91. (91-ci)

92   zweiundneunzig – der zweiundneunzigste, der 92.(92-ci)

93   dreiundneunzig – der dreiundneunzigste, der 93.  (93-cü)

100

100   hundert yaxud einhundert – der hundertste, der 100. (100-cü) –  (ein) hundertstel (yüzdə-bir)

101   hunderteins – der hunderterste, der 101. (101-ci)

102   hundertzwei – der hundertzweite, der 102. (102-ci)

103   hundertdrei – der hundertdritte, der 103. (103-cü)

200

200   zweihundert – der zweihundertste, der 200. (200-cü)

201   zweihunderteins – der zweihunderterste, der 201. (201-ci)

202   zweihundertzwei – der zweihundertzweite, der 202. (202-ci)

203   zweihundertdrei – der zweihundertdritte, der 203.

(Bütün yüzlüklər eyni yolla davam edir.)

900

900   neunhundert – der neunhundertste, der 900. (900-cü)

901   neunhunderteins – der neunhunderterste, der 901. (901-ci)

998   neunhundertachtundneunzig – der neunhundertachtundneunzigste, der 998. (998-ci )

999   neunhundertneunundneunzig – der neunhundertneunundneunzigste, der 999. (999-cu) 1000

Alman dilində  minliklər rəqəmlə  bu formada yazılır 1000/1,000  və ya 1000, 1.000 yaxud 1 000  1,638 – “eins Komma sechs drei acht”

1000   tausend yaxud eintausend (1000/1 000/1.000) – der tausendste, der 1000. (1000-ci), ein tausendstel (1/1000)

1001   tausendeins – der tausenderste, der 1001. (1001-ci)

1002   tausendzwei – der tausendzweite, der 1002. (1002-ci)

Minliklərin hamısı bu yolla düzəldilir.

Bruchzahl – Kəsr Sayları

Sıra saylarının sonuna -elartırmaqla düzəldilir.Bu zaman sıra saylarının sonundakı “e”-düşür.

¼àein viertel,   1/100 ein hundertstel

1/5àein fünftel  1/1000 ein tausendstel

  ½ àein halb          1/10 ein zehntel

1/3àein drittel        1/20 ein zwanzigstel

1/30àein dreizigstel   2/5 zwei fünftel