Ev SözləriHouse words
construction[kənˈstrʌk.ʃ.n]-tikinti

architecture[ˈɑː.kɪ.tek.tʃə]-memarlıq, arxitekura

building[ˈbɪl.dɪŋ]-bina

flat[flæt]-mənzil

basement[ˈbeɪs.mənt]-zirzəmi

cellar[ˈsel.ər]-zirzəmi

storey[ˈstɔː.ri]-mərtəbə

floor[flɔːr]-1.mərtəbə 2.döşəmə

wall[wɔːl]-divar

ceiling[ˈsiː.lɪŋ]-tavan

corner[ˈkɔː.nər]-künc

door[dɔːr]-qapı

window[ˈwɪn.dəʊ]-pəncərə

windowsill[ˈwɪn.dəʊ.sɪl]-pəncərə altı

handle[ˈhæn.dəl]-dəstək

corridor[ˈkɒr.ɪ.dɔːr]-dəhliz

room[ruːm]-otaq(boş yer sifət)

guestroom[ˈɡest ˌruːm]-qonaq otağı

bedroom[ˈbed.ruːm]-yataq otağı

sitting-room[ˈsɪt.ɪŋ ˌruːm]-istirahət otağı

hallway[ˈhɔːl.weɪ]-koridor

three-storey building[θriː ˈstɔː.ri ˈbɪl.dɪŋ]-üç mərtəbəli bina

skyscraper[ˈskaɪˌskreɪ.pər]-göydələn

home[həʊm]-ev, yuva

apartment[əˈpɑːt.mənt]-mənzil

key[kiː]-açar

house[haʊs]-ev

kitchen[ˈkɪtʃ.ən]-mətbəx

bathroom[ˈbɑːθ.ruːm]-hamam

nursery[ˈnɜː.sər.i]-uşaq otağı

cottage[ˈkɒt.ɪdʒ]-koma, kotec

balcony[ˈbæl.kə.ni]-balkon

stairs[steərz]-pilləkən

attic[ˈӕtik]-mansard

fireplace[ˈfaɪə.pleɪs]-ocaq

chimney[ˈtʃɪm.ni]-baca

first floor[ˌfɜːst ˈflɔːr]-birinci mərtəbə(amer.)
groundfloor[ˌɡraʊnd ˈflɔːr]-birinci mərtəbə(birt.)

toilet[ˈtoilit]-ayaqyolu

roof[ruːf]-dam

brick[brɪk]-kərpic

laundry[ˈlɔːn.dri]-camaşırxana

garage[ˈɡær.ɑːʒ]-qaraj

fence[fens]-hasar

Ev Əşyaları
sofa[ˈsəʊ.fə]-divan

arm-chair[ˈɑːm.tʃeər]-kreslo

table[ˈteɪ.bəl]-stol

chair[tʃeər]-stul

carpet[ˈkɑː.pɪt]-xalça

teapot[ˈtiː.pɒt]-çaydan

washing-machine[ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn]-paltaryuyan maşın

dish-washer[ˈdɪʃˌwɒʃ.ər]-qabyuyan

curtain[ˈkɜː.tən]-pərdə

clock[klɒk]-saat

TV[ˌtiːˈviː]-televizor

remote-control[rɪˌməʊt kənˈtrəʊl]-pult

warderobe[ˈwɔː.drəʊb]-şkaf

cupboard[ˈkʌb.əd]-şkaf

bed[bed]-çarpayı

pillow[ˈpɪl.əʊ]-yastıq

vacuum cleaner[ˈvæk·jum ˌkli·nər]-tozsoran

sewing machine[ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn]-tikiş maşını

iron[aɪən]-ütü

lamp[læmp]-lampa

stepladder[ˈstepˌlæd.ər]-nərdivan

air-conditioner[ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər]-kondinsioner

television[ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən]-televizor

fan[fæn]-sərinkeş

dustpan[ˈdʌst.pæn]-xəkəndaz

blanket[ˈblæŋ.kɪt]-yorğan, ədyal

bookcase[ˈbʊk.keɪs]-kitab şkafı

bookshelf[ˈbʊk.ʃelf]-kitab rəfi
candle[ˈkæn.dəl]-şam

toothpast[ˈtuːθ.peɪst]-diş pastası

cradle[ˈkreɪ.dəl]-beşik

tissue[ˈtɪʃ.uː]-salfet

mixer[ˈmɪk.sər]-mikser

coffee maker[ˈkɒf.i ˌmeɪ.kər]-qəhvədan

stove[stəʊv]-soba

gas-stove[ɡæs stəʊv]-qaz sobası

microwave oven[ˈmaɪ.krə.weɪv ˈʌv.ən]-mikrodalğalı soba

juicer[ˈdʒuː.sər]-şirəçəkən qurğu

mousetrap[ˈmaʊs.træp]-tələ

refrigerator[rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər]soyuducu

fridge[frɪdʒ]-soyuducu

telephone[ˈtel.ɪ.fəʊn]-telefon

ironing-board[ˈaɪə.nɪŋ ˌbɔːd]-ütü masası

mirror[ˈmɪr.ər]-güzgü

soap[səʊp]-sabun

hanger[ˈhæŋ.ər]-asılqan

toothbrush[ˈtuːθ.brʌʃ]-diş fırçası

hairbrush[]-saç şotkası

toilet paper[ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pər]-ayaqyolu kağızı

shampoo[ʃæmˈpuː]-şampun

jug[dʒʌɡ]-kuzə

glass[ɡlɑːs]-stəkan

cup[kʌp]-fincan

kettle[ˈket.əl]-çaydan

bucket[ˈbʌk.ɪt]-vedrə

shower[ʃaʊər]-duş

clothesline[ˈkləʊðz.laɪn]-paltar asma ipi

scissors[ˈsɪz.əz]-qayçı

drawer[drɔːr]-siyirtmə, daxıl

spoon[spuːn]-qaşıq

plate[pleɪt]-boşqab

knife[naɪf]-bıçaq

ladle[ˈleɪ.dəl]-çömçə

pot[pɒt]-qazan

flowerpot[ˈflaʊ.ə.pɒt]-gül dibçəyi

bowl[bəʊl]-kasa

frying pan[ˈfraɪ.ɪŋ ˌpæn]-tava

napkin[ˈnæp.kɪn]-salfet

fork[fɔːk]-çəngəl

chopping board[tʃɒpɪŋ bɔːd]-doğrama taxtası

apron[ˈeɪ.prən]-önlük

broom[bruːm]-süpürgə

sponge[spʌndʒ]-maçalka

to clean[tu: kliːn]-təmizləmək

to be in ordunung[ˈȯrd-nu̇ŋ]-səliqəli olmaq

to wash[wɒʃ]-yumaq

to do washing[du: ˈwɒʃ.ɪŋ]-yumaq

to dry[draɪ]-quru(t)maq

to come in[kʌm]-içəri gəlmək

to go out[ɡəʊ aʊt]-çölə getmək

to telephone[ˈtel.ɪ.fəʊn]-zəng etmək

to phone[ˈfəʊn]-zəng etmək

to build[bɪld]-tikmək

to destroy[dɪˈstrɔɪ]-dağıtmaq

to be messy[biː ˈmes.i]-dağınıq olmaq

to repair[rɪˈpeər]-təmir etmək

to mend[mend]-təmir etmək