Body Parts

Body parts – Bədən üzvüləri

body[ˈbɑːdi]-bədən
head[hed]-baş

hair[heə]-saç, tük
skull[skʌl]-kəllə sümüyü
skeleton[ˈskɛlɪt(ə)n]-sklet

brain[breɪn]-beyin

ear[ɪə]-qulaq
tooth[breɪn]-diş
tongue[tʌŋ]-dil
eye[aɪ]-göz

eyebrow[ˈʌɪbraʊ]-qaş
eyelash[ˈʌɪlaʃ]-kirpik

chin[tʃɪn]-çənə
cheek[tʃiːk]-yanaq
nose[nəʊz]-burun
beard[bɪəd]-saqqal
ponytail[ˈpəʊnɪteɪl]-hörük saç
pupil[ˈpjuːpɪl]-gözün giləsi
face[feɪs]-üz, sifət
forehead[ˈfɔːhɛd]-alın

backbone[ˈbæk.bəʊn]-onurğa

vessel[ˈves.əl]-damar
lung[lʌŋ]-ağ ciyər
liver[ˈlɪv.ər]-qara ciyər

heart[hɑːt]-ürək
belly[ˈbel.i]-qarın, mədə
bone[bəʊn]-sümük
stomach[ˈstʌm.ək]-mədə
throat[θrəʊt]-böğaz, qırtlaq
kidney[ˈkɪd.ni]-böyrək
neck[nek]-boyun
muscle[ˈmʌs.əl]-əzələ
leg[leɡ]-qıç
foot-ayaq
calf-baldır
rib[rɪb]-qabırğa
rib cage [rɪb keɪdʒ]-döş qəfəsi
chest[tʃest]-sinə
skin[skɪn]-dəri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir