Zərfin növləri

    Zaman Zərfləri – Zeitadverbien

   Təkrar-tezlik Zərfləri- Häufigkeitsadverbien

   Tərzi-hərəkət Zərfləri- Artadverbien

   Yer Zərfləri- Lokaladverbien

   Səbəb Zərfləri- Kausaladverbien

   Sual Zərfləri- Frageadverbien

    Zaman Zərfləri -Zeitadverbien

   vorgestern-dünən yox, sırağa gün

   gestern-dünən

   heute-bu gün

   morgen-sabah

   übermorgen-sabah yox, biri gün

   damals-sonra

   früh- erkən

   jetzt-indi

   sofort-dərhal

   gleich-dərhal

   bald-tezliklə

   später-daha sonra

   dann-sonra

  

     Təkrar-tezlik Zərfləri- Häufigkeitsadverbien

    häufig-tez-tez, davamlı olaraq           

    oft-tez-tez

   ab und zu-nadir hallarda

   manchmal-bəzən

   selten-nadir hallarda

   fast nie-demək olar ki, heç vaxt

   nie-heç vaxt

   immer-həmişə

   täglich-gündəlik

   wöchentlich-həftəlik

   monatlich-aylıq

   jährlich-illik

   Restriktive Adverbien-Məhdudlaşdırıcı Zərflər

   nur-yalnız

   wenigstens-ən azı

    Yer Zərfləri- Lokaladverbien

    nirgends-heçyer(də)

    überall-hər yer(də)

    dort-ora(da)

    hier-bura(da)

    außen-bayırda

    innen-içəridə

    unten-aşağıda

    oben-yuxarı(da)

    rechts-sağda

    links-solda

    hinten-arxasında

    vorn-qabağda

   vorne-qabağda

    heraus-çöldə

    hinaus-içəridə

   aufwärts-yuxarıya doğru

   abwähts-aşağıya doğru

   vorwähts-irəliyə doğru

   rückwähts-geriyə doğru

    heimwähts-evə doğru

    westwähts-qərbə doğru

   bergauf-yoxuşa doğru

    bergab-enişə doğru

     Səbəb Zərfləri- Kausaladverbien

     deshalb-onun üçün

     darum-ona görə də

    deswegen-bundan dolayı

     folglich-bu səbəblə

     daher-bu səbəblə

    dafür-onun üçün

      Sual Zərfləri- Frageadverbien

     wann-nə zaman, anda2

     warum-nə üçün, niyə

     wieso-nə üçün, niyə

      wie-necə

      

    Tərzi-hərəkət Zərfləri-Artadverben

    gern-həvəslə

    schnell-cəld

    langsam-asta-asta

    hoffnungslos-ümidsiz

    optimistisch-optimist şəkildə

      Digər zərflər

    erstens-ilk dəfə

    zweitens-ikinci dəfə

    drittens-üçüncü dəfə

    auch –həmçinin

    ebenfalls-eləcə

    ansonsten-əks təqdirdə

    außerdem-əlavə olaraq

    sehr-çox

    kaum-çətinliklə

      Xatırlatma. Alman dilində elə zərflər var ki, onlar Azərbaycan dilinə tərcümə olunanda ara   

    sözlər və  ya modal sözlər kimi tərcümə olunur.

    Nümunə

    wenigstens-ən azı(ara söz)

    hingegen-digər tərəfdən (ara söz)

    natürlich-əlbəttə(modal söz)

   Bəzi zərflərin(əsasən də tərzi-hərəkət zərflərinin adi, müqayisə, üstünlük dərəcələri olur.)

    Nümunə

Positiv

Komporativ

Superlativ

 bald

tezliklə

Eher

am ehesten

gern

məmnuniyyətlə

Lieber

am liebsten

oft

tez-tez

Öfter

am häufigsten

wohl

Yaxşı

Wohler

am wohlsten

        Zərflərin cümlədə işlədilməsinə dair nümunələr

     Heute haben Sie eine Besprechung.   Sizin bu gün görüşünüz var.

    Sie  haben heute eine Besprechung.    Sizin bu gün görüşünüz var.

    Gestern bin ich in Bonn gewesen.

    Ich bin gestern in Bonn gewesen.  Dünən mən Bonda olmuşam.

    Früher war alles besser. –Əvvəllər hər şey daha yaxşı idi.

    Vorhin habe ich meine Wohnung geputzt.

     Ich habe vorhin meine Wohnung geputzt.

    Mən mənzilimi indicə təmizlədim.

    Du must sofort gehen.-Sən dərhal getməlisən.

    Ich habe ihn gerade auf der Straße getroffen.

    Mən onunla küçədə indicə görüşdüm.

    Momentan habe ich viel zu tun.  – Hal-hazırda mən çox məşğulam.

    Neulich bin ich ihn am Bahnhof gesehen .

    Ich  bin ihn neulich am Bahnhof gesehen.

   Bu yaxınlarda mən onu vağzalda görmüşəm.

   Damals waren sie gute Freunde.    – O vaxt onlar yaxşı dost idilər.

   Eben habe ich ihn zu Hause gesehen.

    Ich habe ihn eben zu Hause gesehen.- Mən onu indicə evdə gördüm.

   Morgen fahre ich nach Baku.-Mən sabah Bakıya gedirəm.

   Ich fahre morgen nach Baku.-Mən sabah Bakıya gedirəm.

   Ich werde nach Berlin bald fahren.-Mən tezliklə Berlinə gedəcəm.

   Demnächst werden meine Freunde zu mir kommen.

   Tezliklə mənim dostlarım mənim yanıma gələcəklər.

   Nachher\später werde ich Das Deutsch lernen.-Mən sonra almanca      

   öyrənəcəm.

   Wir  spielen häufig Fussball-Biz tez-tez futbol oynayırıq.

   Es kommt oft zu spät.-O tez-tez gecikir.

   Abends möchte ich das Kino ansehen.-Axşamlar mən kinoya baxmaq   
    istəyirəm.

    Er kommt fast immer zu spät.

   O demək olar ki, hər zaman gec gəlir\gecikir.

   Wir  besuchen sie täglich.-Biz onlara gündəlik baş çəkirik.

   Manchmal is ihm langweilig.-Bəzən o sıxılır.

   Tagsüber schlafen sie.-Onlar gün ərzində yatırlar.

   Gelegentlich besuche ich meine Grossmutter.-Ara-sıra mən nənəmə baş

   çəkirəm.

   Die neue Arbeiterin macht kaum Fehler.-Yeni qadın işçi çox az səhv edir.

   Er kommt wieder.-O yenidən gəlir.

   Wir  waren noch nie in Moskau .-Biz heç vaxt Moskvada olmamışıq.